fbpx
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

BVL Gietvloeren

Gevestigd te Beneden-Leeuwen, Dahliastraat 10, 6658 XM, Beneden-Leeuwen.
Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een BVL Gietvloeren product.

Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten,

en vormen hiermee een geheel. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met BVL Gietvloeren is overeengekomen.

 1. Afwijkingen van- of aanvullingen op deze voorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze tijdig en uitsluitend schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte/Prijsopgaven

 1. De in onze offerte genoemde prijzen zijn niet onderhevig aan verandering gedurende de in onze aanbieding vermelde termijn, tenzij anders aangegeven.
 1. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en ondergronden voldoen aan de eisen die BVL Gietvloeren aan deze ruimtes stelt. Deze eisen zijn zowel in artikel 5 en 6 opgenomen van deze algemene voorwaarden alsmede in de bij de koopovereenkomst bijgesloten checklist.
 1. Prijsopgaves in onze offertes zijn altijd exclusief eventueel meer- of minder werk. Indien er meerwerkkosten op de offerte zijn vermeld, is dit uitsluitend ter indicatie en niet bindend.
 1. Facturering geschiedt altijd uiterlijk twee weken voor start werkzaamheden, mits anders is overeengekomen. Wij factureren de prijs aan de hand van de door onze hoofduitvoerder gemeten meters en eventuele meerwerkkosten.
 1. Wanneer het technisch niet mogelijk is om twee weken voor start van de werkzaakheden de ruimtes goed te kunnen meten en beoordelen, zullen wij de factuur splitsen en op basis van de getekende offerte de eerste factuur sturen. Aansluitend zal na het werkbezoek de tweede factuur worden opgemaakt. Eventuele verschillen in meters en meer- of minderwerk zullen in deze tweede factuur worden verrekend.
 1. De prijs per vierkante meter is gebaseerd op staffelprijzen. Wijzigingen na inmeten leiden tot aanpassing in de in offerte genoemde vierkante meterprijs. Een hoger metrage kan tot een lagere prijs per vierkante meter leiden en vice versa. Eventuele acties en kortingen omschreven in de getekende offerte blijven van toepassing.

Artikel 3 Annulering

 1. De getekende overeenkomst en/of bevestiging per mail kan binnen 72 uur kosteloos worden geannuleerd, mits de uitvoering binnen een termijn van 6 weken plaatsvindt.
 2. Bij annulering na deze periode brengt BVL Gietvloeren 25% van de in de overeenkomst opgenomen prijs in rekening.
 1. Indien de getekende opdracht en/of bevestiging per mail binnen 3 weken voor de overeengekomen datum van de start van onze werkzaamheden wordt geannuleerd, brengt BVL Gietvloeren 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 4 Meer- en minderwerk

BVL Gietvloeren verrekent meer- en minderwerk in geval van;

 1. wijzigingen van de overeenkomst;
 1. afwijkingen van de bedragen van stelposten;
 2. afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal;
 1. gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

Artikel 5 Verplichtingen naar BVL Gietvloeren

Bij de uitvoering van de in de getekende offerte overeengekomen werkzaamheden dient u als afnemer:

 1. de ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed te houden;
 1. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk door te geven, uiterlijk 4 weken voor start van de werkzaamheden. Zodat de gewenste planningsdatum enigszins gegarandeerd worden.
 1. te voorkomen dat drie weken vóór aanvang van de applicatie of nog korter planningswijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen op deze korte termijn leiden tot een boete van EUR 250 per uitgestelde week voor o.a. opslag van materialen en mogelijk tot planningsvertraging.
 1. te voorkomen dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor het project en kans op flinke vertraging.
 1. ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 6) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens bent u als afnemer verantwoordelijk voor de garantie dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest;
 1. ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden tot minimaal 48 uur na aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%;
 1. dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen;
 1. voor voldoende water en elektriciteit, alsmede plafondverlichting (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen;
 1. te zorgen dat BVL Gietvloeren de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn;
 1. om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per bestelbus bereikbaar te zijn;

Artikel 6 Verplichtingen van u als afnemer m.b.t. voorbereiding ondergronden

 1. Voor cementgebonden/anhydriet en betonnen ondergronden geldt:
 1. dat de vloer minimaal 1 – 1,5 week per cm vloerdikte gedroogd heeft. Vochtmeting vindt vooraf door BVL Gietvloeren met een vochtmeter plaats. Let op dat deze meting door ons slechts kan dienen als extra controle voor u. Het biedt geen garantie tegen het toch voorkomen van restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking;
 1. waterdichte folie onder de dekvloer om optrekkend vocht te voorkomen.
 1. een vlakke strakke ondergrond van goede kwaliteit voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet zanderig zijn en is bij voorkeur afgepapt. Op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen;
 2. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond;
 3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grindnesten, bekistingnaden en dergelijke;
 1. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond, zoals geacht te worden zijn aangebracht volgens NEN-2742-2007 en NEN-2747-2001. De hoeveelheid en locatie dient door de aannemer of

dekvloerleverancier bepaald te worden;

 1. Voor cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:
 1. een vochtpercentage in de ondergrond bij beton mag niet hoger dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%.
 2. zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
 1. Voor anhydriet gebonden ondergronden geldt:
 2. een vochtpercentage in de ondergrond niet hoger dan 0,5%.
 1. Voor houten ondergronden geldt:
 2. Dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met fermacell 1x28mm;
 1. De platen volgens voorschriften in de ruimte zijn geacclimatiseerd alvorens te worden aangebracht.
 1. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik;
 2. Bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, fermacell, parket) is door werking van

de ondergrond (bv. als gevolg van verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en/of belasting) een doortekening van de platen of schrootjes in de gietvloer mogelijk.

 1. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven opgesomde punten voor de ondergronden zijn essentieel voor een goede oplevering van uw gietvloer. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat. Kunnen de punten zoals vermeld in punt 5 en 6 door u niet nagekomen worden, proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met eventuele meerwerkkosten die wij moeten maken. Meerwerkkosten proberen wij altijd zoveel mogelijk te voorkomen en van te voren met u te bespreken. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Houdt u er ook rekening mee dat u als afnemer bij niet-nakoming ook het risico van eventuele gebreken aan de vloer draagt. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan is de afnemer aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

Artikel 7 Kleur, Samenstelling en Uitvoering

 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de vloeren die BVL Gietvloeren legt kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
 • lichte kleurverschillen voorkomen;
 • glansverschillen optreden;
 • lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen;
 • bij scheurvorming in de ondergrond doortekening in de vorm van een ader voorkomen.
 1. De door BVL Gietvloeren opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. (Kleur)afwijkingen

komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginselgevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. UV-filters of alifatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering.
 1. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer bestaat de kans dat er een lichte glooiing te zien zal zijn langs de plinten c.q. muur. Voor het mooiste eindresultaat dient deze door de afnemer bijgewerkt of geschilderd te worden na oplevering van de vloer.
 1. BVL Gietvloeren Duo-Tone kleurmix vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in

uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product BVL Gietvloeren.

 1. De vloer is niet bestand tegen zuren, weekmakers, kleurconcentraten en schuurmiddelen. Lees voor ingebruikname van de vloer daarom ons onderhoudsadvies.
 1. BVL Gietvloeren PU UV® en BVL Gietvloeren PU COMFORT® zijn z.g. aromatische polyurethaan gietvloeren waar een Uv-bestendige (alifatische) toplaag in kleur als eindafwerking wordt toegepast. In tegenstelling tot de transparante toplaag (alleen leverbaar voor DF PU Professional en DF Mineraal) bestaat de kans dat er zichtbaar aanzetten / rolbanen in deze gekleurde toplaag kunnen ontstaan.
 1. BVL Gietvloeren Mineraal® en vergelijkbare “Woonbeton” vloeren zijn op minder stabiele ondergronden uiterst kwetsbaar voor scheurvorming. Daarom adviseren wij dit vloersysteem type uitsluitend op cement- anhydriet- of betonnen dekvloeren.

Artikel 8 Garantie

 1. BVL Gietvloeren staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. De garantietermijn van 3 jaar op onze Epoxy- en 5 jaar op onze PU- en cementgebonden gietvloeren zal ingaan op het moment de werkzaamheden zijn afgerond en de betalingsverplichtingen naar BVL Gietvloeren volledig door afnemer is voldaan.
 1. Niet onder garantie valt: scheurvorming door o.a. verzakking, vochtwerking in de ondergrond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleuringen, lichte spaanslagen of aanzetten c.q. rolbanen in de topcoat, adervorming door werking van de ondervloer en ingevallen vuil in de natte vloer. Dit geldt ook voor insecten die tijdens het opdrogen van de verschillende lagen in de vloer kunnen vallen.
 1. Klachten binnen de garantievoorwaarden, zullen worden hersteld of vervangen. Wanneer er garantiewerkzaamheden zijn, dient bij uitvoering de afnemer de adviezen en instructies van BVL Gietvloeren te worden opgevolgd.

Artikel 9 Gebreken

 1. Indien er gebreken zijn, dient u deze binnen 72 uur na oplevering schriftelijk aan BVL Gietvloeren mede te delen om gebruik te kunnen maken van de garanties. Het betreft de gebreken die u zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
 1. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
 1. Bij herstelwerkzaamheden dient afnemer c.q gebruiker de ruimtes aan te leveren zoals beschreven in Artikel 5.

Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient afnemer 50% van de in de getekende overeenkomst genoemde prijs uiterlijk 1 week voor aanvang werkzaamheden te hebben voldaan. De overige 50% dient bij start van de werkzaamheden te zijn voltooid.
 1. Bij niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW
 1. Daarnaast is de afnemer bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 450,- verschuldigd welke BVL Gietvloeren moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. BVL Gietvloeren is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voorzover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. De omvang van de mogelijke schadevergoeding zal vanuit de verzekeringsmaatschappij worden bepaald rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van BVL Gietvloeren.
 1. BVL Gietvloeren is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan BVL Gietvloeren is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van BVL Gietvloeren voor de door de afnemer geleden schade bedraagt uitsluitend het bedrag dat door verzekeraar zal worden uitgekeerd.

Artikel 12 Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen BVL Gietvloeren en haar afnemers is Het Nederlands recht van toepassing.
 1. Ter controle van kwaliteit en/of bindend advies, zal BVL Gietvloeren alle geschillen tussen haar afnemers voorleggen aan het Bedrijfschap Afbouw (TBA)

Algemene Voorwaarden BVL Gietvloeren per 1 januari 2020.

 

BVL Gietvloeren

Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van gietvloeren, woonbeton en in het egaliseren van vloeren. Door met de hoogwaardige kwaliteit materialen te werken garanderen wij u jarenlang plezier van uw gietvloer.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar extra informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op per e-mail of telefoon.

© 2015 – 2020 – BVL Gietvloeren.